TERMS AND CONDITIONS (PDF DOWNLOAD)

TERMS AND CONDITIONS (NL)

SOPHIE POLKAMP - CREATIVE AGENCY

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.     SOPHIE POLKAMP is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het aanbieden van diensten omtrent creatieve branding en vormgeving.

2.     In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikt maakt van de Diensten van SOPHIE POLKAMP en SOPHIE POLKAMP de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.

3.     In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen SOPHIE POLKAMP en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.

4.     In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door SOPHIE POLKAMP en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde diensten, en ook alle andere door SOPHIE POLKAMP ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

5.     In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.SOPHIE POLKAMP.com.


ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1.     De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en SOPHIE POLKAMP gesloten Overeenkomsten.

2.     Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met SOPHIE POLKAMP overeengekomen.

3.     Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

4.     De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.


ARTIKEL 3 DE OVEREENKOMST

1.     Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van SOPHIE POLKAMP zijn vrijblijvend, ook indien daarin een aanvaardingstermijn is opgenomen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is een aanbod gedurende 14 dagen na dagtekening geldig. Indien Opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn aanvaardt vervalt het aanbod.

2.     De Opdrachtgever kan contact opnemen met SOPHIE POLKAMP via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. SOPHIE POLKAMP zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging via email.

3.     Als SOPHIE POLKAMP een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. SOPHIE POLKAMP kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat.

4.     Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van SOPHIE POLKAMP dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij SOPHIE POLKAMP deze schriftelijk bevestigt.

5.     Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door SOPHIE POLKAMP.

ARTIKEL 4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1.     SOPHIE POLKAMP zal haar best doen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uitvoeren.

2.     SOPHIE POLKAMP heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.     Bij het inschakelen van derden zal SOPHIE POLKAMP deze derden zorgvuldig uit kiezen en voor zover dit mogelijk is met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door SOPHIE POLKAMP worden doorbelast aan Opdrachtgever.

4.     De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle benodigde gegevens tijdig aan SOPHIE POLKAMP worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SOPHIE POLKAMP zijn verstrekt, heeft SOPHIE POLKAMP het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.     De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat SOPHIE POLKAMP zijn Diensten op tijd en goed kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

6.     Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is afgesproken, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever SOPHIE POLKAMP hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. SOPHIE POLKAMP dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

ARTIKEL 5 ONTWERPFASE

1.     Indien sprake is van een grafisch ontwerpopdracht is dit artikel van toepassing.

2.     SOPHIE POLKAMP ontwerpt binnen aangegeven termijn, zoals opgenomen in de offerte/ en of email, een eerste concept.

3.     Opdrachtgever dient het concept binnen twee weken goed te keuren, tenzij anders afgesproken met SOPHIE POLKAMP.

4.     SOPHIE POLKAMP stuurt Opdrachtgever herhaaldelijk een update van de ontwikkelingen omtrent het ontwerp. Wanneer Opdrachtgever niet tevreden is met een update, dient hij dit zo snel mogelijk te laten weten. SOPHIE POLKAMP wacht na elke update met het vervolgen van zijn werkzaamheden totdat hij een reactie van Opdrachtgever gehad heeft, zodat hij eventuele feedback kan verwerken.

5.     Indien Opdrachtgever het eerste concept afkeurt, spreken SOPHIE POLKAMP en Opdrachtgever onderling af wanneer SOPHIE POLKAMP een nieuw concept ontwikkeld. Het afkeuren van een concept is geen geldige reden om de Overeenkomst te ontbinden. Pas na onderling overleg kan de Overeenkomst op grond van ontevredenheid ontbonden worden. Indien SOPHIE POLKAMP haar werkzaamheden naar maatstaven van redelijkheid conform de overeenkomst heeft uitgevoerd maar de Opdrachtgever niet tevreden is, dient Opdrachtgever de tot dan toe gemaakte kosten door SOPHIE POLKAMP te vergoeden.

 

ARTIKEL 6 OPENBAARMAKING EN VERVEELVOUDIGING

Alvorens over te gaan tot openbaarmaking of verveelvoudiging dienen beide partijen elkaar in de mogelijkheid te stellen de laatste versie van het geleverde design te controleren en goed te keuren en indien mogelijk een proefdruk te laten accorderen door Opdrachtgever. Opdrachtgever is in de controle fase eindverantwoordelijk voor het geleverde werk. Fouten in productie, drukwerk, copy etc. worden niet verhaald op SOPHIE POLKAMP.

ARTIKEL 7 MEERDERE OPDRACHTNEMERS

1.     Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere partijen, waaronder SOPHIE POLKAMP wenst te verstrekken, dan dient Opdrachtgever alle partijen hiervan op de hoogte te stellen.

2.     Op verzoek van SOPHIE POLKAMP dient Opdrachtgever mede te delen aan welke partijen eenzelfde opdracht is verstrekt.

3.     Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere partij verstrekt heeft en, om welke reden dan ook, de opdracht opnieuw wenst te laten uitvoeren, dient Opdrachtgever mede te delen aan welke partij de opdracht verstrekt was en waarom Opdrachtgever de opdracht opnieuw verstrekt.

ARTIKEL 8 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

1.     Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen SOPHIE POLKAMP en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

2.     Indien tussentijds blijkt dat de kosten voor de uitvoering van de Overeenkomst aanzienlijk (te weten meer dan 10%) hoger worden dan in de offerte is neergelegd, stopt SOPHIE POLKAMP met de werkzaamheden totdat zij goedkeuring heeft ontvangen van Opdrachtgever om verder te gaan. Indien Opdrachtgever niet verder wenst te gaan, dient Opdrachtgever de tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden.

3.     Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd overeenkomstig lid 1 van dit artikel, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

ARTIKEL 9 OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

1.     SOPHIE POLKAMP is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat SOPHIE POLKAMP goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.

2.     Voorts is SOPHIE POLKAMP bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

ARTIKEL 10 ANNULERING

1.     Annulering van de Overeenkomst is tot 3 dagen na ondertekening van de offerte mogelijk, tenzij SOPHIE POLKAMP al met haar werkzaamheden begonnen is.

2.     Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door SOPHIE POLKAMP.

 

ARTIKEL 11 KOSTEN, HONORERING EN BETALING

1.     SOPHIE POLKAMP vraagt een vast bedrag per opdracht of een uurtarief. Dit wordt in de offerte bepaald.

2.     Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.     SOPHIE POLKAMP heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

4.     Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.

5.     Opdrachtgever hoeft geen aanbetaling te doen tenzij anders overeengekomen.

6.     De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan SOPHIE POLKAMP mede te delen.

7.     Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd.

8.     Indien SOPHIE POLKAMP besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de lid 7 van dit artikel genoemde rente, ook verplicht alle in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden.

ARTIKEL 12 INTELLECTUELE EIGENDOM

1.     SOPHIE POLKAMP behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet, tenzij in de Overeenkomst anders afgesproken.

2.     SOPHIE POLKAMP verleent Opdrachtgever een exclusieve licentie voor het gebruik van het geleverde werk. Deze licentie is schriftelijk opgenomen in de Overeenkomst.

3.     Indien Opdrachtgever een ruimer gebruik wenst dan is overeengekomen, dan dient dit altijd opnieuw schriftelijk te worden vastgelegd. Het staat SOPHIE POLKAMP vrij hier een extra bijdrage voor te vragen.

4.     Het is niet mogelijk voor Opdrachtgever om zonder voorafgaande toestemming van SOPHIE POLKAMP wijzigingen toe te brengen in het concept dan wel eindproduct. SOPHIE POLKAMP kan deze toestemming niet weigeren te geven indien dit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.

5.     Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van een onderzoek naar het bestaan van merkrechten, octrooirechten of auteursrechten van derden door SOPHIE POLKAMP.

6.     Opdrachtgever vrijwaart SOPHIE POLKAMP van elke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit een eventuele schending van rechten zoals omschreven in lid 3 van dit artikel.

ARTIKEL 13 NAAMSGERECHTIGHEID

SOPHIE POLKAMP is ten alle tijden gerechtigd om het eindproduct te signeren, op welke wijze dan ook. Het is mogelijk om in de Overeenkomst een bepaalde manier van signeren op te nemen waar SOPHIE POLKAMP zich aan dient te houden. Zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan om zonder verwijzing naar SOPHIE POLKAMP het geleverde werk openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

 ARTIKEL 14 AANSPRAKELIJKHEID

1.     SOPHIE POLKAMP kan nooit aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid over het eindproduct. SOPHIE POLKAMP heeft slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

2.     SOPHIE POLKAMP kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten in het ontwerp indien Opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven overeenkomstig artikel 5 lid 2 en 3 van deze Algemene voorwaarden.

3.     SOPHIE POLKAMP is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

4.     SOPHIE POLKAMP is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 15 van deze Algemene voorwaarden.

5.     Indien SOPHIE POLKAMP aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van SOPHIE POLKAMP met betrekking tot haar diensten. SOPHIE POLKAMP is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade en inkomstenderving.

6.     De aansprakelijkheid van SOPHIE POLKAMP is beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.

7.     De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SOPHIE POLKAMP.

ARTIKEL 15 OVERMACHT

1.     Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van SOPHIE POLKAMP, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2.     Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van SOPHIE POLKAMP zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van SOPHIE POLKAMP of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3.     In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

4.     Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal SOPHIE POLKAMP overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die SOPHIE POLKAMP heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

ARTIKEL 16 VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS

1.     Beide partijen garanderen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. SOPHIE POLKAMP kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 17 IDENTITEIT VAN SOPHIE POLKAMP

1.     SOPHIE POLKAMP is bij de KvK geregistreerd onder nummer 27339873. SOPHIE POLKAMP is gevestigd aan de Bonairestraat te Amsterdam.

2.     SOPHIE POLKAMP is per e-mail te bereiken via contact@SOPHIE POLKAMP.com.

ARTIKEL 18 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1.     Op de rechtsverhouding tussen SOPHIE POLKAMP en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

2.     Alle geschillen die tussen SOPHIE POLKAMP en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van de locatie Amsterdam.